انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

 گروه هدف:

کلیه زندانيان آزادشده نيازمند متقاضي دريافت خدمات حمايتي و اجتماعي انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي.

 

 گروه هدف داراي اولويت:

   1- کودکان و نوجوانان دختر و پسر نيازمند بي سرپرست و بد سرپرست آزاد شده از کانون هاي اصلاح وتربيت.

   2- مددجويان نسوان نيازمند بي سرپرست،  بد سرپرست و خود سرپرست آزاد شده از ندامتگاههاي نسوان.

 

 سايرگروههاي هدفبه ترتیب اولویت: 

   1- مددجويان نيازمند آزاد شدة داراي حبس هاي سنگين و خانواده های آنان.

   2- مددجويان نيازمند آزاد شدة داراي سوابق کيفري متعدد و خانواده های آنان.

   3- مددجويان نيازمند آزاد شدة بي سرپناه، فاقد ضامن ، بيماران صعب العلاج.