انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

 

 

اهم برنامه هاي انجمن براي ارائه خدمات حمايتي به گروههاي هدف اولويت اول و دوم    

 

1- کودکان و نوجوانان آزاد شدة بي سرپرست و بد سرپرست:

 

- تمديد مجوز سامانسرا از بهزيستي استان تهران

- اقدام جهت گرفتن فضاي فيزيکي مناسب سامانسرا

- جذب نيروي انساني توانمند جهت فعال کردن

- برآورد هزينه هاي ايجاد و راه اندازي سامانرا براي حداقل 6 ماه  

2- مدجويان نسوان آزاد شدة بي سرپرست و بدسرپرست:

 

1-2) حرفه آموزي و اشتغال :

 

- آموزش فني و حرفه اي

- تامين ابزار و مواد اوليه مورد نياز

- در نظر گرفتن فضاي فيزيکي مناسب جهت اشتغال   

- ايجاد اشتغال خانگي          

- ايجاد تعاوني هاي توليدي – توزيعي و خدماتي

 

 

2-2) اسکان

 

- اسکان دائم ( وديعه سپاري – بهرمندي از مسکن مهر يا خيرين مسکن ساز)

- اسکان موقت  ( قرارداد با ميهمانپذيرها يا پانسويان هاي سطح شهر)

 

 

2-3) تامين نيازهاي اوليه زندگي و معيشت

 

از طريق مشارکت هاي مردمي خيرين

 

2-4) هزينه درمان

 

مساعدت و همکاري کادر پزشکي و خدمات پاراکلينيکي 

 

2-5) خدمات مددکاري و مشاوره اي

 

مشارکت و همکاري روانشناسان ، مددکاران اجتماعي و مشاوران

 

 

 الزامات ، نيازها و درخواست انجمن داوطلبان از گروههاي خير و حاميان مددجويان

1- جذب افراد و گروههاي خير داوطلب ارائه  خدمات در رسته هاي شغلي ذيل:

- مددکاران اجتماعي -  روان شناس و روانپزشکان - پزشک - صاحبان حرف – هنرمندان و ورزشکاران- کارشناسان حقوق و...به تناسب نياز مددجويان.

2- جذب افراد علاقمند ، مناسب،  توانمند و فعال جهت الحاق به بدنه هيت مديره  انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي.

3- در اختيار گرفتن فضاي مناسب براي خوابگاه ( سامانسرا ي کودکان – پسر و دختر).

4- خوابگاه موقت براي زنان آزاد شده از زندان.

5- کارگاههاي آموزشي پس از آزادي .

6- تامين فضاي کسب و کار مناسب براي زنان و جوانان کانون اصلاح و تربيت بالاي 18 سال.

7- تامين نيازهاي مالي انجمن براي پيشبرد اهداف در کلية زمينه هاي مورد نياز مطابق با تصويب هيت مديره انجمن براساس اولويتهاي در نظر گرفته شده.

8- فراهم کردن فضاي مناسب  اداري براي انجمن.

9- ايجاد و راه اندازي سايت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي و شبکه اجتماعي در دنيا مجازي .

10- فراهم کردن فضاي فيزيکي مناسب براي همايشها، سمينارها، و جشنهاي حمايتي براي مددجويان.