انجمن داوطلبان خدمات اجتماعي - 1

Renewable Energy       لازمة ارائه برنامه منسجم وگسترده براي کليه مددجويان آزاد شدة نيازمند،  ايجاد انجمني مردمي وغيردولتي است که زمينه مشارکت اجتماعي را در برنامه هاي عام المنفعه وخيريه فراهم نمايد 

ادامه مطلب...

سایت انجمن داوطلبان خدمات اجتماعی به زندانیان آزاد شده از زندان(نسخه آزمایشی)

الف- کودکان و نوجوانان دختر و پسر نيازمند بي سرپرست و بد سرپرست :

 

الف-ا) اسکان : (مددجو فاقد سرپرست و سرپناه ويامددجوي زير 18 سال بد سرپرست که به علت شرايط نامناسب محيط زندگي در حال حاضر به صلاح او نيست به محيط زندگي قبل از ارتکاب جرم بازگردد.)

- اسکان دائم:  فراهم کردن بستر ومحيطي مناسب براي پذيرش مددجوي زير 18 سال در محيط خانواده.

- اسکان موقت :  فراهم کردن امکانات اولية زندگي براي رشد وتعالي مددجوي زير 18 سال در سامانسرا (خانه بين راهي).

 

 

الف- 2) تحصيل و حرفه آموزي  (بيسوادي و کم سوادي ناشي از ترک تحصيلي مددجو ويا مددجويان کودک ونوجوان باز مانده از تحصيل قبل از ورود به کانونهاي اصلاح و تربيت و فقدان مهارت شغلي جهت تامين حداقل نيازهاي زندگي بصورت شرافتمندانه در آينده)

 

 

الف-3) اشتغال (اقدام و پيگيري مددجو (در سنين بالاي 18 سال) با همراهي مددکاران و مشاورين رواني ، شغلي جهت فعاليت در حرفه اي شرافتمندانه)

 

 

الف- 4)خدمات بهداشتي و درماني (اقدام جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني براي ترک اعتياد، بيماريهاي روحي ، رواني وجسمي توسط پزشکان و ارائه خدمات پاراکلينيکي)

 

 

الف- 5) خدمات مددکاري و مشاوره اي (اقدام جهت ارائه خدمات مشاوره اي مددکاري جهت ترک اعتياد، بيماريهاي روحي ، رواني توسط مددکاران اجتماعي و روانشناسان)

 

 

ب‌- مددجويان نسوان :

 

ب-ا) اسکان  (مددجوي نسوان فاقد سرپرست و سرپناه ويا مددجويان نسوان بد سرپرست و خود سرپرست که به علت شرايط نامناسب محيط زندگي در حال حاضر به صلاح او نيست به محيط زندگي قبل از ارتکاب جرم بازگردد.)

- اسکان موقت: (در ميهمانپذيرها ويا پانسيونهاي سطح شهر)  تا زمان فراهم کردن بستر مناسب براي پذيرش مددجوي نسوان در محيط خانواده و يا اسکان دائم.

- اسکان دائم :  فراهم کردن امکانات اولية زندگي براي رشد تعالي مددجو از طرق مختلف (مسکن مهر ، خيرين مسکن ساز ويا اسکان مددجويان در خانه هايي که خيرين در اختيار مددجويان قرار مي دهند.)

 

ب- 2) حرفه آموزي (فراهم کردن زمينه مهارت شغلي جهت تامين حداقل نيازهاي زندگي مددجويان نسوان در حرفه اي شرافتمندانه)

 

ب-3) اشتغال (اقدام و پيگيري مددجو يان نسوان با همراهي مددکاران و مشاورين رواني ، شغلي جهت فعاليت در حرفه اي شرافتمندانه)

 

 ب- 4)خدمات بهداشتي و درماني (اقدام جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني براي ترک اعتياد، بيماريهاي روحي ، رواني وجسمي توسط پزشکان و ارائه خدمات پاراکلينيکي)             

 

 ب-5) خدمات مددکاري و مشاوره اي (اقدام جهت ارائه خدمات مشاوره اي مددکاري جهت ترک اعتياد، بيماريهاي روحي ، رواني توسط مددکاران اجتماعي و روانشناسان)